Allt om Covid-19 för skolledare och lärare

Senaste nytt:
– Lärarupproret & Föreningen Covid-19 Skola och Barn skriver brev till Sveriges politiker. Läs det här! Brevet avslöjar vidden av den svenska Covid-skandalen och hur förra och nuvarande regeringar misskött pandemin!

Vad är detta?

Detta är en guide till hur huvudmän, skolledare och lärare bör tänka kring att hantera Covid-19 i skolorna. Underlag är från ett stort antal internationella studier och allt som skrivs här finns stöd för i form av studier i åtminstone preprint även om de flesta har passerat peer review. Det finns också några saker gällande forskning i tidigt skede och där vi anser att det finns anledning att ta höjd för det man upptäckt iom konsekvenserna är potentiellt mycket allvarliga.

Vi har valt att utforma den här guiden från en bred internationell kunskapsbas då ansvariga svenska myndigheter underlåter att ta in helhetsbilden och verkar ha svårt för att ta till sig ny forskning. Vi utgår också från försiktighetsprincipen i dess rimligaste tolkning, dvs. den som på engelska skriva “better safe than sorry”. Och det ironiska i sammanhanget är att med rätt åtgärder på samhällsnivå lär inte ens ekonomin ta skada. Det kan bli en besparing så stor att vi kan ge alla inom nöjes- och restaurangsvängen lön tills dess vi fått ned smittan till en nivå som gör det tämligen säkert att ha barer och restauranger öppna.

Senaste Nytt:

Stabil bevisning för att upprepade Covid-infektioner ger obotlig immuninsuffisiens (immunsvikt, ej fungerande immunförsvar), vilket ger den drabbade mycket infektionskänslig och med extremt hög risk för cancer. Denna artikel förklarar saken begripligt och inkluderar länkar till underlag, studier etc.

Tvärt emot Folkhälsomyndighetens budskap; Munskydd och andningsskydd avgörande i att bromsa Covid-smitta.

Det borde vara en no-brainer att inse detta. Hur som helst finns bevisen nu. Nu ligger avgörande för implementerandet hos kommun- och skolledning. Det är där ansvaret ligger juridiskt då arbetsmiljöfrågan ligger hos rektor och huvudman.

Var ligger lojaliteten? Rimligtvis hos elever och personal.


Tänk dig att hamna i en situation där man ser fler och fler blir kroniskt sjuka och veta att enkla åtgärder kunde gjort stor skillnad! Ingen avundsvärd situation, även om det bara är det egna samvetet som straffar dig.

Kanske är det inte rätt att välja att inte göra något bara för att en myndighet säger det. Kanske är inte det bästa för barnens inlärning och trygghet att inte ha några åtgärder. Kanske är oro inte bara skadlig? Oro har en tendens till att driva förändringar. Att man tänker efter. Kanske oron faktiskt minskar om man berättar om risker och vad man kan göra. Och kanske eleverna känner sig mer trygga om det görs ansträngningar och satsas pengar? En sak kan man vara säker på: att en medlöpare till en bristfällig strategi som uppmärksammats på bristfälligheten upprepade gånger utan att göra något kommer inte att ses med blida ögon av historien.

För det är just det: de mest effektiva åtgärderna man kan göra är både kostnadseffektiva och ger mycket hög utdelning. Nämligen andningsskydd Ffp2/Ffp3 och luftrenare med HEPA-13 filter. Till och med kirurgiska munskydd kan göra stor skillnad, men om man ändå är igång så är det lika bra att gå direkt på Ffp2 andningsskydd. Kostnad? Ja. Men betalar igen sig genom färre vikarietimmar, (dagar, veckor) och färre sjukdagar och VAB-dagar som gör att man får mindre förlorade skatteintäkter. Se förklaring längre ned.

Stor Belgisk studie: Luftrenare i klassrummen minskar Covid-spridning kraftigt.

Innan man tappar intresset kan det vara läge att läsa om vad medicinsk expertis internationellt anser om hur smittan hanteras i miljöer där barn finns. Till exempel denna från British Medical Journal om läget i Brittiska skolor, vilket skötts ungefär som i Sverige.Hur drabbar Covid-19 barn i skolåldern?

Det är mycket ovanligt att barn dör i den akuta fasen av Covid-19, dvs. själva den akuta infektionen. Däremot får barn i stort sett samma sorts hälsoproblem av infektionen som vuxna. Vissa följdsjukdomar är även specifika för barn, till exempel MisC.

Vanligaste följderna är de som drabbar så gott som alla som infekteras av Covid-19. Det är lång ifrån alla som märker av detta eller inte uppfattar det som kopplat till just Covid. Till dessa hör micro clots, mikroblodproppar som främst påverkar de finare kärlen men kan klumpa ihop sig och bilda större blodproppar. Detta tillstånd avtar vanligtvis över tid, men en andel har det kvar oförändrat. Micro clots anses inblandade i en del av de följdsjukdomar, något vi tar upp ihop med dessa. Näst vanligast är sannolikt påverkan/skadort på hjärtat där en studie på barn som enbart haft meld eller helt symptomfri Covid-19 visar på att 60% har skador på hjärtat. Ge det ett par infektioner till och vi pratar sannolikt omg i praktiken 100%. Ännu en av de vanliga kvardröjande effekterna av Covid är försämrad ork. Till detta finns flera orsaker. Många märker inte detta eller känner bara av det lite grand, men vid noggrannare undersökning och tex. arbetsprov brukar det visa sig hos de allra flesta. Till dessa kommer ett antal vanliga tillstånd som hjärtrytmsrubbningar, bröstsmärta, hjärndimma, koncentrationsproblem, magproblem, ledvärk,avsaknad av smak och lukt.

Det är precis lika vanligt att barn drabbas av långcovid. Konsekvenserna och hur allvarligt varierar, men minst 5-10% av alla infekterade en gång anses som en rimlig siffra på hur stor andel som får besvär som påverkar deras vardag, så som problem med att hänga med i skolan och att tvingas sluta med idrott osv. Nu vet vi hur Svenskarna är drabbade, för 221205 kom Novus med en undersöknning som visar att 14% av alla vuxna har kvardröjande sjukdom efter Covid. Det är ca 1.100.000 svenskar. Av dem är 100.000 såpass sjuka att de inte har en fungerande vardag. 500.000 har varit sjuka i mer än ett år. Vi kan anta att andelen för barn är jämförbar, så 280.000 barn har alltså någon form långcovid. Och potentiellt är 20.000 barn så sjuka att de inte klarar vardagliga aktiviteter.

Den stora elefanten i rummet…

I Sverige förefaller en sorts tyst koncensus uppstått kring att inte tala om Covid-19 i media, och allra främst när det gäller barn. Vi kan se detta bland annat genom att ingen dags- eller kvällstidning en dryg vecka efter den släppts inte tagit upp Novus undersökning om långcovid. Varför kan man spekulera i, men skadan är uppenbar av tystnadskulturen: vi diskuterar inte hur stora riskerna för följdsjukdomar och följdskador är för barn. Och svaret är att vi inte vet. Dock anar vi att risken är betydande. Varför ska jag återkomma till längre fram. I Sverige ska försiktighetsprincipen gälla, det står till med i lagen, och när det gäller barns hälsa borde den gälla mer än i någon annan fråga. Det finns en anledning till att principen uttrycks “better safe than sorry” på engelska. Nämligen att det inte hjälper att vara ledsen och skylla på att man inte visste när skadan redan är skedd och det är för sent att göra något. I det läget kan vi ha ett elände vi aldrig kunnat föreställa oss på halsen.

Under hela pandemin har media i hög grad avstått från att rapportera de jobbiga bitarna av pandemin. Och man började i våras (2022) snacka om att pandemin var över. Dåvarande Regering och Riksdag ändrade då klassificeringen av Covid-19 från samhällsfarlig smitta till en klass 3-smitta. Ett helt och hållet politiskt beslut, och något Sverige får massiv kritik för från WHO, forskare och andra länders regeringar.

Klass 3 innebär ändå anmälningsplikt, att smittskydd ska bedrivas, att det är en sjukdom som kan orsaka allvarlig sjukdom och död, och att arbetsgivare ska ha ett sådant arbetsmiljöarbete att risken att smittas reduceras till mycket liten. Det uppfyller i stort sett inga arbetsplatser i dagsläget. Allra sämst är det på skolor och förskolor. Även skolbarn ska ha samma skydd som andra på alla andra arbetsplatser. Dvs de ska skyddas från att smittas av hälsofarliga sjukdomar.

Att “det är över” har tyvärr lett till att allmänheten förefaller intala sig att Covid inte finns längre eller att det nu är en “vanlig förkylning”. Även företrädare för Folkhälsomyndigheten har uttryckt detta, att Covid skulle vara som en vanlig luftvägssmitta för barn. Inget kunde vara längre från sanningen. För följer man den lilla statistik som finns kvar så ser man att faktisk smittnivån inte gått ned bortsett från en dipp i början av sommaren (2022) och från augusti har den legat på en nivå motsvarande februari – mars detta år. När detta skrivs är det december 2022 och läget är idag värre än december 2021. Upptakten till den enorma smittspridningen i januari – februari 2022. Vi har nu BQ.1 som dominerande variant, vilket är mycket bättre på att undvika immunförsvarets motåtgärder än både BA.2 och BA.5. Man har i praktiken inget skydd från tidigare infektion. Med BA.2 och BA.5 var snittiden för återinfektion 45 dagar. Det betyder inte att man är immun i 45 dagar, utan att “tur” har gett de flesta extra tid. Med BQ.1 lär detta genomsnitt sjunka kraftigt igen. Folkhälsomyndigheten hävdar att det inte går att förutse hur utvecklingen blir, men en kvalificerad gissning är att det blir en repris, eller åtminstone nästan.

Jag ska nu räkna upp några risker man från forskarhåll ser som mycket allvarliga

Lungproblem & problem med syresättning


Något som nyligen uppdagats i en studie är hur Covid påverkar lungorna och syreupptagningen. Det visar sig som försämrad förmåga både att ventilera sig (andas) och syreupptagningen. När man jämförde grupperna i studien, kontrollgrupp som ej haft covid, drabbade av långcovid, haft covid men ansågs som återställda och uppvisade inga symptom. Då hade de en V/Q (ventilation/syreupptagning) på 81%. 63% och 63% vardera. Vidare visade uppföljning ca 6 månader senare på oförändrat för kontrollgruppen, men både långcovidgruppen och de till synes återställda hade båda försämrats, dessutom ganska kraftigt. Jag rekommenderar att man läser artikeln om studien.T-celler: utan dem har vi inget immunförsvar.


Antony Leonardi, T-cellsforskare från Kalifornien, uttryckte redan 2020 farhågor om utmattade T-celler hos Covidpatienter. Han kritiserades hårt för detta, men sedan några månader tillbaka har kritiken tystnat, och till och med några av hans fränaste kritiker har uttryckt att T-cellsutmattning potentiellt är ett enormt problem. Det är 2 olika T-celler som angrips av SARS-Cov-2-viruset, den sort som skyddar mot infektioner, och den som skyddar oss mot cancer och dödar cancerceller i blodomloppet etc. OM det är som vissa fruktar och immun betyder det att en stor del av mänskligheten kan komma att stå utan immunförsvar. Vilket leder till infektioner man inte kan bekämpa och cancer med mycket snabbt förlopp.

Micro clots – mikroblodproppar, och blodproppar i allmänhet.

I praktiken alla som får Covid-19 utvecklar mikroblodproppar. Detta ökar risken för större, livshotande blodproppar under minst ett år efter infektionen. Den här studien sätter riskökningen till 33x över alla åldersgrupper. Även om risken är lägre visar andra studier att riskökningen är betydande även för barn, 5-12 gånger enligt ett par andra studier.


Neurologiska problem

Neurologiska problem är vanliga efter Covid-19. Det rör sig om allt från huvudvärk via koncentrationsproblem, hjärndimma och balanssvårigheter till luktbortfall. Det har också visat sig att även mild covidinfektion ger skador på hjärnvävnad och neuroner. Processen pågår fortfarande månader efter infektionen. Autonoma nervsystemet är påverkat det med. Särskilt hos unga långcovidpatienter visar detta sig genom att pulsen inte ökar vid ansträngning med mycket låg syresättning som resultat.Men även hjärtrusningar och rubbad och ojämn hjärtrytm är tecken på detta. En del får dessutom känselbortfall i fötter och händer, stickande och “pirrande” känsla i de samma.


Vad kan skolan göra?

Nu kommer vi till detta. nHur hindrar man smittspridning